Thống kê Tiêu Việt Nam 2010 – 2021 (tháng 08 – 2021)