Thống kê Tiêu Việt Nam 2010 – 2020 (tháng 10 – 2020)