Thống kê Tiêu Việt Nam 2010 – 2020 (tháng 02 – 2020)