Thống kê Tiêu Việt Nam 2010 – 2019 (tháng 10 – 2019)