Thống kê Tiêu Việt Nam 2009 – 2018 (tháng 10 – 2018)