Thống kê Tiêu Việt Nam 2009 – 2018 (tháng 06 – 2018)