Thống kê Cà phê Việt Nam 2006 – 2018 (tháng 01 – 2018)