Thống kê Tiêu Việt Nam 2010 – 2022 (tháng 04 – 2022)