Thống kê Tiêu Việt Nam 2010 – 2021 (tháng 10 – 2021)