Thống kê Cà phê Việt Nam 2008 – 2019 (tháng 10 – 2019)